Образование есть то, что остается после того, когда забывается все, чему нас учили.

А. Эйнштейн

Явдошина Лариса Ивановна

/media/author/yavdoshina_li.jpg

Родилась 24 марта 1969 года в д. Селявичи Слонимского района Гродненской области в семье служащих. Белоруска. В 1991 году окончила филологический факультет Белорусского государственного университета по специальности «Белорусский язык и литература, русский язык и литература». Ассистент (1991), старший преподаватель (1997), доцент (2004) кафедры белорусского языкознания Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, с 2011 года — заместитель декана филологического факультета по учебной работе. В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Лексико-фразеологическое и синтаксическое своеобразие языка художественных произведений Фёдора Янковского» (научный руководитель — Г. Н. Моложай, кандидат филологических наук, доцент) в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. 26 апреля 2002 года присуждена ученая степень кандидата филологических наук, 20 февраля 2008 года — звание доцента по специальности «Языкознание». Исследует язык художественных произведений, занимается проблемами лексикологии, фразеологии, лексикографии, лингвистического и филологического анализа текста, литературного редактирования. Автор свыше 60 публикаций.

Основные публикации: Слова ў мастацкім кантэксце: Манаграфія. — Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2003. — 125 с.; Беларуская мова: экзаменацыйныя тэсты з узорамі выканання для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання (у суаўтарстве з Г. М. Малажай). — Мінск: Аверсэв, 2005. — 160 с.; Школьны тлумачальны слоўнік беларускай мовы (у суаўтарстве з Г. М. Малажай). — Мінск: Аверсэв, 2013. — 478 с.; Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання (у суаўтарстве з Г. М. Малажай, А. А. Радзевічам). — Мінск, 2015. — 512 с.; «…Найдаражэйшае з усяго мне — роднае слова родных людзей»: Пісьменніцкі дар Фёдара Янкоўскага // Роднае слова. — 2003. — № 7. — С. 6-9; Лінгвістычны аналіз вершаванага тэксту: На прыкладзе версэтаў Алеся Разанава // Роднае слова. — 2009. — № 10. — С. 64-66; Асаблівасці паэтыкі вершаказаў Алеся Разанава // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. — 2013. — № 1. — С. 48-54.

  • Школьны тлумачальны слоўнік беларускай мовы

    Авторы: Малажай Г. М., Яўдошына Л. І.
    Предмет: Беларуская мова
    Группа: Словари

    Слоўнік змяшчае агульнаўжывальную і актыўную лексіку сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а таксама лексічныя дыялектызмы, архаізмы і гістарызмы, ужытыя ў мастацкіх творах і навуковых працах, з якімі знаёмяцца вучні ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Пасля тлумачэнняў даюцца прыклады, якія дапамагаюць лепш зразумець сэнс слова. Подробнее

1 издание