/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/00/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/01/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/02/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/03/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/04/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/05/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/06/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/07/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/08/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/09/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/0a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/0b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/0c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/0d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/0e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/0f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/10/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/11/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/12/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/13/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/14/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/15/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/16/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/17/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/18/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/19/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/1a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/1b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/1c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/1d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/1e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/1f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/20/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/21/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/22/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/23/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/24/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/25/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/26/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/27/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/28/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/29/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/2a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/2b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/2c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/2d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/2e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/2f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/30/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/31/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/32/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/33/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/34/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/35/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/36/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/37/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/38/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/39/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/3a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/3b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/3c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/3d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/3e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/3f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/40/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/41/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/42/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/43/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/44/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/45/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/46/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/47/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/48/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/49/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/4a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/4b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/4c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/4d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/4e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/4f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/50/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/51/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/52/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/53/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/54/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/55/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/56/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/57/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/58/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/59/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/5a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/5b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/5c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/5d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/5e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/5f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/60/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/61/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/62/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/63/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/64/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/65/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/66/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/67/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/68/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/69/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/6a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/6b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/6c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/6d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/6e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/6f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/70/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/71/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/72/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/73/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/74/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/75/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/76/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/77/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/78/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/79/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/7a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/7b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/7c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/7d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/7e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/7f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/80/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/81/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/82/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/83/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/84/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/85/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/86/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/87/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/88/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/89/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/8a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/8b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/8c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/8d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/8e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/8f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/90/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/91/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/92/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/93/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/94/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/95/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/96/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/97/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/98/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/99/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/9a/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/9b/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/9c/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/9d/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/9e/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/9f/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a0/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a1/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a2/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a3/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a4/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a5/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a6/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a7/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a8/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/a9/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/aa/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ab/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ac/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ad/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ae/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/af/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b0/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b1/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b2/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b3/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b4/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b5/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b6/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b7/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b8/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/b9/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ba/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/bb/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/bc/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/bd/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/be/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/bf/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c0/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c1/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c2/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c3/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c4/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c5/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c6/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c7/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c8/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/c9/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ca/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/catalog/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/cb/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/cc/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/cd/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ce/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/cf/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/css/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d0/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d1/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d2/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d3/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d4/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d5/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d6/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d7/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d8/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/d9/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/da/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/db/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/dc/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/dd/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/de/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/dev2fun.opengraph/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/df/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e0/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e1/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e2/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e3/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e4/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e5/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e6/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e7/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e8/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/e9/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ea/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/eb/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ec/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ed/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ee/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ef/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f0/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f1/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f2/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f3/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f4/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f5/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f6/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f7/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f8/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/f9/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/fa/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/fb/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/fc/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/fd/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/fe/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/ff/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/iblock/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/iblock_find/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/js/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/learning/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/medialib/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/s1/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/s2/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/cache/search/var/www/aversev/data/www/aversev.by/bitrix/managed_cache/MYSQL/var/www/aversev/data/www/aversev.by/upload/resize_cache/dev2fun_opengraph/var/www/aversev/data/www/aversev.by/upload/resize_cache/iblock/var/www/aversev/data/www/aversev.by/upload/resize_cache/learningПрацоўнае навучанне (тэхнічная праца). 5—9 класы. Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне. 2020/2021 навучальны год. Аверсэв

Працоўнае навучанне (тэхнічная праца). 5—9 класы. Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне. 2020/2021 навучальны год

Працоўнае навучанне (тэхнічная праца). 5—9 класы. Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне. 2020/2021 навучальны год. Аверсэв

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

Электронная кніга
Купіць у інтэрнэт-крамах
ООО «Оз Маркет»
Прадмет:

Працоўнае навучанне

Класы:

5, 6, 7, 8, 9

Група:

Каляндарна-тэматычнае планаванне

Апісанне

Дапаможнік уключае прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па прадмеце «Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца» для вучняў 5—9 класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.

Прапанаваны матэрыял складзены ў адпаведнасці з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Для кожнага класа пазначаны вучэбныя дапаможнікі, якія будуць выкарыстоўвацца настаўнікам пры распрацоўцы тэматычнага плана. Матэрыял тэматычнага планавання вучэбных заняткаў пададзены ў таблічным выглядзе, што дазволіць выкладчыку эфектыўна ажыццяўляць планаванне і падрыхтоўку вучэбных заняткаў па тэхнічнай працы. Пры планаванні вучэбных заняткаў варта ўлічваць, што дамашнія заданні па працоўным навучанні вучэбнай праграмай не прадугледжаны.

Апісанне
Характарыстыкі
Апісанне

Дапаможнік уключае прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па прадмеце «Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца» для вучняў 5—9 класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.

Прапанаваны матэрыял складзены ў адпаведнасці з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Для кожнага класа пазначаны вучэбныя дапаможнікі, якія будуць выкарыстоўвацца настаўнікам пры распрацоўцы тэматычнага плана. Матэрыял тэматычнага планавання вучэбных заняткаў пададзены ў таблічным выглядзе, што дазволіць выкладчыку эфектыўна ажыццяўляць планаванне і падрыхтоўку вучэбных заняткаў па тэхнічнай працы. Пры планаванні вучэбных заняткаў варта ўлічваць, што дамашнія заданні па працоўным навучанні вучэбнай праграмай не прадугледжаны.

Характарыстыкі
Колькасць старонак:

64

ISBN:

978-985-19-4888-4

Артыкул:

24510

up